پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان در مراسم راهپیمایی ضد آشوبگران شرکت نمودند.

.

پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان در مراسم راهپیمایی ضد آشوبگران شرکت نمودند.

پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان در مراسم راهپیمایی ضد آشوبگران شرکت نمودند.

  پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان در مراسم راهپیمایی ضد آشوبگران شرکت نمودند.

درتاریخ16/10/96دکتر نداف به همراه جمعی ازپرسنل محترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آرادان درراهپیمایی ضد آشوبگران شرکت نموده اند.آنها با حضور پورشور وانقلابی خود ضمن تجدید میثاق با آرمان های امام راحل ورهبری وشهدا بار دیگر خشم وانزجار  خودرا از استکبار جهانی به نمایش گذ اشته اند.

کلمات کلیدی